Stipendijų aprašas
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Budėjimo tvarka
Elektroninio dienyno pildymo

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Darbo tvarkos taisyklės
Darbo apmokėjimo sistema
Darbo apmokėjimo tvarka
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl covid-19 ligos organizavimo tvarkos aprašas
Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigoje
Duomenų subjekto sutikimas dėl informacijos apie jį ir jo atvaizdo naudojimo

Individualios mokinio pažangos aprašas
Individualios mokinio pažangos aprašo 1 priedas
Individualios mokinio pažangos aprašo 2 priedas
Individualios mokinio pažangos aprašo 3 priedas
Individualios mokinio pažangos aprašo 4 priedas
Įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį

Išsilavinimo pažymėjimų blankų išdavimo

Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
Krizių valdymo mokykloje tvarka
Kurso keitimo tvarka
 
Kvalifikacijos tobulinimo tvarka
Metodinės veiklos organizavimo tvarka
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos (pamokų) nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo PRIEDAI (Atsisiuntimui)
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių priėmimo tvarkos aprašas
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarko aprašas
MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka
Nemokamo mokinių maitinimo organizavimo

Nuosekliojo mokymosi
Privatumo politika
Smurto ir patyčių prevencinė tvarka
Socialinių įgūdžių ugdymo programos aprašas
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarka

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Turistinių žygių ir išvykų organizavimo
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Vaiko gerovės komisija
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo