Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas ir veiksmingas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ugdymo(si) poreikius, sudaryti visiems lygias ugdymo(si) galimybes ir sąlygas, užtikrinti pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą, taupiai ir tikslingai naudoti skirtus išteklius.
Sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiajam įgyti kompetencijų – žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų. Ugdyti asmenybę, gebančią aktyviai dalyvauti klasės ir mokyklos bendruomenės veikloje, kultūringai, pagarbiai elgtis, sveikai gyventi.