Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. P2E-538 „Dėl ugdymo proceso vykdymo pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas“,  5-8, I-IVG klasėms bei profesinio mokymo grupėms p r a t ę s i a m a s ugdymo procesas nuotoliniu būdu iki 2020-2021 mokslo metų pabaigos