Aukštadvario gimnazijos veiklos tobulinimo planas

Atnaujintas veiklos tobulinimo planas 

Aukštadvario gimnazijos veiklos tobulinimo ataskaita 

Aukštadvario gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

Aukštadvario gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas už visą laikotarpį

 1. Projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos „Mokyklos veiklos tobulinimo plano parengimas ir įgyvendinimasׅ“ stebėsenos atmintinė yra parengta vadovaujantis Nacionalinės švietimo agentūros ir Savivaldybės partnerystės sutarties IV skyriaus 4.7. punktu „Mokyklos veiklos plano įgyvendinimo stebėseną atlieka abi šalys“.
 2. Nacionalinė švietimo agentūra (toliau NŠA), įgyvendindama stebėseną, atlieka šiuos darbus:
  • Palaiko ryšį su Savivaldybės švietimo padalinio specialistu, atsakingu už projekto įgyvendinimą, ir mokykla, įgyvendinančia projektą, bei konsultuoja juos dėl projekto vykdymo.
  • Palaiko ryšius su mokyklų veiklos tobulinimo planų rengimo konsultantais, koordinuoja ir stebi jų veiklą.
  • Lankosi Savivaldybėje ir mokyklose projekto įgyvendinimo stebėjimo tikslais arba iškilus problemoms dėl projekto veiklų įgyvendinimo.
  • Skleidžia gerąsias Savivaldybės ir mokyklos patirtis, susijusias su projekto veiklų įgyvendinimu.
  • Renka informaciją (1 priedas) kas antrą mėnesį apie projekto įgyvendinimą mokyklose, analizuoja, apibendrina ir teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.
 3. Savivaldybė, įgyvendindama stebėseną, atlieka šiuos darbus:
  • Konsultuojasi su NŠA dėl projekto veiklų įgyvendinimo.
  • Stebi mokyklos veiklos tobulinimo plano rengimo konsultanto darbą su mokykla, teikia jam informaciją.
  • Palaiko ryšį su mokykla ir stebi vykdomas projekto veiklas.
  • Informuoja mokyklą apie Savivaldybėje galiojančias tvarkas, reglamentuojančias projekto vykdymą, ir kitas su tuo susijusias veiklas.
  • Padeda mokykloms iškilus sunkumams dėl veiklų įgyvendinimo.
  • Stebi mokyklų pažangos kaitą, renka gerąsias patirtis, jomis dalijasi su kitomis savivaldybės mokyklomis.
  • Palaiko ir stebi mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.
  • Viešina projektą savo internetiniame puslapyje.
  • Renka kas antrą mėnesį ir analizuoja informaciją apie projekto įgyvendinimą mokyklose pagal formą (1 priedas).
 4. Informacijos rinkimo ir pateikimo (Stebėsenos atmintinės 1 priedo) aprašymas:
  • Visa renkama ir pateikiama informacija apie projekto vykdymą pagal turinį turėtų būti priskirta vienai iš mokyklos veiklos sričių. Mokyklos veiklos sritys pagal Geros mokyklos koncepciją skirstomos į 4 sritis: (1) Ugdymo(si) procesas, 2) Pagalba mokiniui ir mokytojui, 3) Ugdymo(si) aplinka, 4) Mokyklos bendruomenė).
  • Ugdymo(si) procesą sudaro: geras mokinių pažinimas; asmens kompetencijų ir vertybių ugdymas formaliuoju ugdymu ir visu mokyklos gyvenimu, t. y. pamokose ir kitose mokyklos veiklose; strategijų, užtikrinančių gerus mokinių mokymosi rezultatus, gerą elgesį, gerą lankomumą, įgyvendinimas; mokinių pažangos ir pasiekimų stebėsena.
  • Pagalbą mokiniui ir mokytojui sudaro mokytojų, mokytojų padėjėjų teikiama pagalba mokiniams; Vaiko gerovės komisijos teikiama pagalba; švietimo pagalbos specialistų darbas su mokiniais, mokytojais, siekiant gero mokinių pažinimo, asmeninės mokinio pažangos ir geresnių mokyklos rezultatų.
  • Ugdymo(si) aplinką sudaro: geras mokyklos mikroklimatas, įgalinanti mokytis fizinė aplinka (šiuolaikiška įranga ir priemonės); aplinkų bendrakūra; darbo vietos mokiniams; virtuali mokymosi aplinka; mokymasis ne mokykloje (mokyklos teritorijos išnaudojimas, mokymasis už mokyklos ribų).
  • Mokyklos bendruomenės darnų ir nuoseklų darbą sudaro: lyderių ugdymas; mokyklos savivaldos stiprinimas; veikimas ir mokymasis komandomis (kolegialus mokytojų mokymasis, bendradarbiavimas su tėvais, socialiniais partneriais).
 5. Informacija apie mokykloje įvykdytas veiklas NŠA metodininkui, kuruojančiam mokyklą, pateikiama kas antro mėnesio pabaigoje Excel lentelėje.
 6. Mokyklos pateikiamos informacijos kopija siunčiama ir Savivaldybės švietimo padalinio specialistui, kuruojančiam Kokybės krepšelio projektą.

___________________________________________ Plačiau apie kokybės krepšelį: ČIA

 

Konsultacinis centras.

Gimnazija, dalyvaudama projekte ,,Kokybės krepšelis“, finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis, turėjo galimybę padėti mokiniams įveikti mokymosi spragas, paruošti namų darbus bei siekti aukštesnių rezultatų. Veikė 8 valandų per savaitę konsultacinis centras. Pagal sudarytą grafiką po pamokų dirbo 4 mokytojai: 2 matematikos mokytojai, 1 lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, 1 socialinė pedagogė. Konsultacinį centrą lankė 5-8 klasių mokiniai. Vieną kartą per mėnesį 5-8 klasių auklėtojai aptarė mokinių pasiekimus ir pažangą klasės valandėlių metu, pildė individualios pažangos lapus.

Vyko informacinių technologijų specialisto konsultacijos mokytojams, tėvams ir mokiniams, kaip dirbti virtualioje mokymosi aplinkoje Offise 365.

 

Mokymosi aplinkos ir sąlygų gerinimas.

Gimnazija iš gautų projektinių lėšų įsigijo 4 multifunkcinius spausdintuvus, 2 projektorius, 14 nešiojamų kompiuterių.

Buvo įkurtas vienas relaksacinis kabinetas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, įsigyta 1 masažinė kėdė, 1 dekoratyvinis vandens fontanėlis ir burbulų sienelė. Įsteigta 0,75 pareigybės mokytojo padėjėjo.

Įsigyti ir gimnazijos kiemelyje įrengti 5 laisvalaikio treniruokliai.

Atnaujinta 10 procentų bibliotekos grožinės literatūros fondo (už 2000 eurų).

 

Mokymai mokytojams ir mokinių motyvacijos skatinimas.

Projekto lėšomis mokytojams buvo sudaryta galimybė patobulinti savo kvalifikaciją, išklausyti mokymų aktualiomis pedagoginėmis temomis, įtvirtinti turimas žinias, kompetencijas. Mokytojai 40 valandų tobulino savo kvalifikaciją pagal programą ,,Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas, didinant atsakomybę už išmokimą“. Vyko seminarai tema ,,Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos“, ,,Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursas“, ,,Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa“, ,,Pamokos organizavimas pagal mokytojo praktiką“.

Mokinių mokymosi motyvacijai skatinti buvo organizuotos 2 edukacinės pažintinės išvykos į Žemaitiją ir Rokiškį mokiniams, padariusiems didžiausią pažangą. Straipsnį apie išvyką į Žemaitiją skaitykite ČIA. Straipsnį apie išvyką į Rokiškį skaitykite ČIA.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Trakų r. Aukštadvario gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) 5-8 klasių mokymo priemonėmis bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą. Informaciją apie projektą galima rasti čia