Gimnazijos istorija

Aukštadvario gimnazijos ištakos siekia XVI amžių. Tikslesnių duomenų apie mokyklą randame XVII a. rašytiniuose šaltiniuose. Aukštadvario miestelio savininkas Jonas Alfonsas Liackis 1629 m. pastatė mūrinę bažnyčią ir dominikonų vienuolyną, prie jo įsteigė pradinę mokyklą. Joje buvo ruošiami bažnyčios tarnautojai ir dvarų raštininkai. Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad 1805 m. Aukštadvario mokykloje mokėsi 3 mokiniai, o 1811 m. jų buvo jau apie 37. 1832 m. mokyklą caro valdžia uždarė. Manoma, kad mokykla miestelyje vėl buvo atidaryta 1864 metais, bet ji vienuolynui nebepriklausė.

XX a. pradžioje Aukštadvaryje buvo medinė, vienintelė visame valsčiuje, dviejų skyrių kaimo mokykla. 1912 m. šios mokyklos vietoje caro valdžia pastatė dviejų aukštų mūrinę. Baigus ją galima buvo laikyti egzaminus į vienintelę apskrityje 4 klasių mokyklą Trakuose.

1915 m. vokiečiai, okupavę Aukštadvarį, mokyklą uždarė, jos patalpose apsigyveno karininkai.

1918 metais, atkūrus Lietuvos valstybę, patriotiškai nusiteikę inteligentai ėmėsi iniciatyvos steigti naujas lietuviškas mokyklas. Taip atsitiko ir Aukštadvaryje. 1918 m. lapkričio 1 dieną Aukštadvaryje buvo atidaryta, o  lapkričio 11 dieną pašventinta prekybinė 4 klasių progimnazija. Progimnazijos vedėju buvo paskirtas kunigas Juozas Grigonis. Į mokyklą buvo priimami berniukai ir mergaitės, neatsižvelgiant į jų amžių. Už mokslą reikėjo mokėti: prieklasyje (parengiamojoje klasėje) besimokantiems  – 30 rb., pirmokams – 50 rb., o antrokams – 60 rublių per metus. Mokyklos komitetas neturtingus vaikus galėjo atleisti nuo mokesčio. Įsteigtoje mokykloje, be direktoriaus, dirbo 4 mokytojai. Naujai atidaryta mokykla veikė neilgai. 1919 m. balandžio mėn. Aukštadvaryje valdžią paėmė lenkai, jie areštavo direktorių Grigonį ir uždarė mokyklą.

Progimnazija vėl pradėjo veikti 1920 m. rugpjūčio 27 d. Iki 1940 metų mokykla išleido 13 laidų. Baigę progimnaziją, mokiniai toliau galėjo mokytis gimnazijoje. Tarpukariu progimnazijoje veikė skautų, ateitininkų, jaunalietuvių organizacijos, matematikos, Raudonojo kryžiaus būreliai.

Aukštadvario progimnazijoje 1924 – 1927 metais veikė dviejų metų pradinių mokyklų mokytojų kursai. Šiuos kursus baigė ir žymūs Aukštadvario pedagogai, nusipelnę Lietuvos mokytojai: Joana Stankevičienė ir Motiejus Venzlauskas. 1923 metais progimnazijoje veikė vakariniai kursai nemokantiems arba silpnai mokantiems lietuvių kalbą vietiniams gyventojams.

Po II pasaulinio karo Aukštadvario progimnazija tapo vidurine mokykla. Karo metu mokslas vyko su pertraukomis. Mokiniai nelankydavo mokyklos 2 – 3 savaites pavasarį, kai reikėjo sodinti bulves, ir rudenį, nuimant derlių. Vidurinei mokyklai priklausė ir pradinė mokykla. Mokiniai mokėsi senajame ir pradinės mokyklos pastate, kuris buvo pastatytas 1932 metais. Prie jo 1964 metais buvo pristatytas dviejų aukštų mūrinis priestatas, jame įrengtos 8 klasės.

1994 metais vidurinės mokyklos pradinės klasės persikėlė į Aukštadvario darželį – mokyklą „Gandriukas“.

2002 m. Aukštadvario vidurinė mokykla persikėlė į Aukštadvario žemės ūkio mokyklos pastatą.

2000 m. gegužės 26 d. mokykloje įkurtas kraštotyros – buities muziejus.

2006 m. gegužės 18 d. muziejus naujose patalpose (Technikumo g. 1) pristatytas Aukštadvario bendruomenei. Muziejų įkūrė ir jį prižiūri mokytojas Kazys Venckus.

Gimnazija didžiuojasi buvusiais mokiniais medalininkais ir baigusiais mokyklą su pagyrimu. Daugelis mokinių tapo žymiais Lietuvos žmonėmis. Tai filosofijos prof. B. Genzelis, zoologijos prof. akad. S. Biziulevičius, prof. M. Rondomanskas, geografijos dr. J. Kulikauskas, ekonomikos daktarai V. Čaikauskas, V. Mališauskas, P. Plesevičius, archeologas dr. P. Kulikauskas, buvęs vyriausybės narys M. Stankevičius ir kiti.

Gimnazijoje dirbo ir dirba nuostabūs mokytojai. Daug metų tik įkurtoje progimnazijoje mokytojavo ir vienas iš jos steigėjų Vladas  Mongirdas, nusipelnę Lietuvos mokytojai Motiejus Venzlauskas, Alfonsas  Batutis, Joana Stankevičienė. Per 50 metų gimnazijoje mokytojavo aukštadvarietė Vlada Zabarauskienė, daugiau kaip 30 metų – mokytojas Algirdas Astrauskas. Gimnazijai įvairiu laikotarpiu vadovavo 23 direktoriai.

AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAI 1918 – 2018   METAIS

Nr. Direktoriaus pavardė Vadovavimo metai
1. J. Grigonis 1918 – 1919
2. V. Matulevičius 1920 09 01 – 1921 09 01
3. M. Jasiukonytė – Dvylaitienė 1921 09 01 – 1923 09 01
4. S. Pupalaigis 1923 09 01 – 1924 04 01
5. P. Radžiūnas 1925 08 01 – 1929 08 01
6. K. Genys 1929 08 01 – 1931 03 26
7. J. Morkūnas 1931 08 10 – 1934 12 01
8. L. Nastopka 1934 12 01 – 1935 04 12
9. Č. Markšaitis 1935 04 12 – 1940 12 31
10. V. Šiugždinis 1940 12 31 – 1941 08 12
11. B. Medelis 1941 09 01 – 1944 09 01
12. M. Venzlauskas 1944 10 01 – 1951 08 15
13. J. Martinkėnas 1951 09 01 – 1953 08 01
14. M. Geležinis 1953 09 01 – 1959 08 03
15. E. Grudzinskas 1959 09 01 – 1965 08 01
16. J. Vėgėlė 1965 09 01 – 1968 07 15
17. J. Milašius 1968 09 01 – 1968 12 06
18. J. Monginaitė 1968 12 06 – 1969 08 01
19. R. Poškienė 1969 09 01 – 1972 08 15
20. J. Suraučius 1972 09 01 – 1986 06 25
21. K. Lemežis 1986 06 26 – 1988 05 11
22. N. Almantienė 1988 05 18 – 1991 09 09
23. A. Valančiauskas nuo 1991 09 10

Geriausi absolventai

Aukso medaliu

Jonas
Gediminas
Sidabro medaliu
Felicija
Rajeckaitė
Česlovas
Vitko
Vilma
Kaminskaitė
Vida
Lenkevičiūtė
Stasys
Kairys
Vida
Makūnaitė
Robertas
Reklaitis
Alma
Petruškevičiūtė
Su pagyrimu
Irma
Rybnikova
Aidas
Tamošiūnas
Laura
Andrulionytė
Jurgita
Lemežytė
Juozas
Čėglys
Jovita
Šidlauskaitė
Vitalis
Venckus
Dovilė
Monkevičiūtė
Andrius
Švelnia
Giedrius
Vaitukaitis
Edgaras
Pangonis
Andrius
Kvedaravičius
Rokas
Juozapavičius
Jaunė
Stadalnykaitė
Marius
Dzencevičius
Viltė
Nemeikštytė
Jurga
Valančiauskaitė
Justina
Brazionytė
Miglė
Bučelytė